પંચાયત વિભાગના તમામ મહેકમની માંગણીઓ જિલ્લાવાઇઝ અને ખાલી જગ્યાઓ ની યાદો

 *🌀💥આવનારી પંચાયત ભરતી ની સંભવિત ખાલી જગ્યાઓ*


➖ જનિયર ક્લાર્ક

➖ તલાટી કમ મંત્રી

➖મખ્ય સેવિકા

➖ વિસ્તરણ અધિકારી

➖નાયબ ચીટનશ


આવનારી પંચાયત ભરતી ની સંભવિત ખાલી જગ્યાઓ

Related Posts

Tambahkan Komentar Sembunyikan

vv