કોરોનાથી નિરાધાર બાળકોની સહાય માટે 'મુખ્યમંત્રી બાલ સેવા યોજના'ની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત


 

કોરોનાથી નિરાધાર બાળકોની સહાય માટે 'મુખ્યમંત્રી બાલ સેવા યોજના'ની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત


★ મહિને 4000, વર્ષે કુલ 48000 ની સીધી બેન્ક ખાતામાં સહાય રકમ જમા

★ રોકડની સાથે અનેક યોજનાઓમાં અગ્રીમતા

★ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી સહાય ચૂકવવા આદેશ, વાંચો સંપૂર્ણ વિગતોઅહીંથી વાંચો સંપુર્ણ ગુજરાતી GR PDF

અહીંથી વાંચો સંપુર્ણ ગુજરાતી રીપોર્ટ

Related Posts

Tambahkan Komentar Sembunyikan

vv