વેકસીન સેન્ટર ચેક - Gujarat Career Club

Gujarat Career Club for Government job, competitive exam etc

Monday, 3 May 2021

વેકસીન સેન્ટર ચેકતમારા વિસ્તારના પીનકોડ નંબર નાખી ચેક કરો તમારા નજીકના વેકસીન સેન્ટર.


કઈ તારીખમા કયા સેન્ટર પર કેટલા સ્લોટ ખાલી છે એ પણ માહિતી બતાવશે.

How to Find Vaccination centre Near me in Covid-19 

WhatsApp has introduced a new feature in India that will help its users find the Covid-19 vaccination centre nearest to them. The messaging app will make use of a chatbot for the same, developed in collaboration with several health partners that will operate this, and some more of such helplines.

The development was shared recently by WhatsApp head Will Cathcart through a tweet. Expressing concern over the tough times being faced in India, Cathcart announced WhatsApp's ongoing efforts to support Covid-19 related helplines on WhatsApp for its users.

The functionality has been added under WhatsApp's MyGov Corona Helpdesk chatbot. To recall, the chatbot was launched early last year as the world faced the Covid-19 pandemic for the first time. Over time, the Facebook-owned chat app has added to its functions, which now includes information on the nearest Covid-19 vaccination centre.


Post Top Ad